Održivi model stručne prakse na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek – PRAG

U ožujku 2020. godine Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek započeo je provedbu projekta „Održivi model stručne prakse na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek – PRAG“. Projekt PRAG studentima Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek omogućava stjecanje izravnog radnog iskustva, aktualizaciju kompetencija iz kvalifikacije te bolju zapošljivost. Kroz projekt će se ojačati kompetencije nenastavnog osoblja za provedbu stručne prakse i razvoj karijera te kompetencije nastavnog osoblja u području pripreme i vrednovanja ishoda učenja stečenih stručnom praksom. Također, unutar projekta ostvarit će se kontinuirana interakcija akademskog i gospodarskog okruženja radi postizanja znanstvene i poslovne suradnje te definiranja realnog i praksi prihvatljivog kurikula.

Izravni cilj provedbe projekta PRAG je veća zapošljivost završenih studenata Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. Taj je cilj temeljno vezan uz rast građevinskog sektora u istočnoj Hrvatskoj te uz kvalitativnu interakciju znanja postignutih u akademskom sektoru s onima koja se stječu u praksi. Stanje i tendencije kretanja građevinskog sektora su ujedno i prvi pokazatelji napretka društva u cjelini pa su ambicije ovog projekta usmjerene k aktivaciji potencijala građevinarstva širenjem znanja u operativi, edukacijom poslodavaca/mentora te osnivanjem nastavnih baza kao spone suradnje fakulteta i gospodarstva.

CILJEVI PROJEKTA:

1. Unaprjeđenje kvalitete stručne prakse kreiranjem sadržajnog, organizacijskog i pravnog okvira održivog modela stručne prakse uz osiguranje uvjeta za siguran rad u građevinskoj praksi. Jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad putem dodatne edukacije svih ciljnih skupina i izrade programa stručnog usavršavanja mentora.

2. Stjecanje radnog iskustva studenata provedbom stručne prakse za 250 studenata preddiplomskih i diplomskih studija i terenske nastave za 240 studenata. Unaprjeđenje kvalitete stručne prakse provedbom stručnih radionica za studente, uspostavom sustava mentorstva, poticanjem poslodavaca za uključivanjem u programe stručne prakse i izradu završnih i diplomskih radova te unaprjeđivanjem sadržaja i organizacije rada studentskih službi.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

1. Unaprijeđeni model stručne prakse na GRAFOS-u koji sadržajno obuhvaća ishode učenja stručne prakse, postupke za analizu, vrednovanje i reviziju ishoda učenja stečenih stručnom praksom, protokole, organizacije i provedbe stručne prakse i mehanizme unaprjeđenja kvalitete stručne prakse.

2. Program unaprjeđenja rada studentskih službi u području administrativne potpore provedbi stručne prakse, razvoja karijera i kompetencija studenata; uspostavljena digitalna baza stručne prakse koja obuhvaća registar poslodavaca i pozicija stručnih praksi.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI FINANCIRA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA:
415.196,03 EUR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
9.3.2020. – 9.3.2023.

POVEZNICE NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE:

Strukturni fondovihttps://strukturnifondovi.hr/

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/